Προμήθεια βάθρων για τις ανάγκες του Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών Πέλλας Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Προμήθεια βάθρων για τις ανάγκες του Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών Πέλλας Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 24/04/2018 14:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΩΩΞΤ-ΜΟΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 24/04/2018 14:28:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ9ΦΩΞΤ-ΓΥΖ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 24/04/2018 14:26:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΝΩΞΤ-Λ1Κ

Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας κατασκευής σχαρών φρεατίων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Αξού του Δήμου Πέλλας.
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας κατασκευής σχαρών φρεατίων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Αξού του Δήμου Πέλλας.
Ημ/νια: 24/04/2018 14:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΝ0ΩΞΤ-ΤΕ3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2018 13:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΚΙΩΞΤ-ΛΝΨ