Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.868,80€ για τον σχεδιασμό στρατηγικής και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας Αντικαπνιστικης Επικοινωνιακής Εκστρατείας Δ.Πέλλας
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.868,80€ για τον σχεδιασμό στρατηγικής και ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας Αντικαπνιστικης Επικοινωνιακής Εκστρατείας Δ.Πέλλας
Ημ/νια: 20/07/2018 16:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ7ΙΩΞΤ-ΤΕΛ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 45/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 45/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2018 13:43:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΞΩΞΤ-ΣΘΝ

Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος», Πρ/μού:65.145,31€ με το ΦΠΑ, Α.Μ.21/2018
Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης του ρέματος Πλατανοπόταμος», Πρ/μού:65.145,31€ με το ΦΠΑ, Α.Μ.21/2018
Ημ/νια: 20/07/2018 13:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΤ8ΩΞΤ-Ι0Φ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 20/07/2018 12:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΟΩΞΤ-ΣΛ1

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 44/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 44/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2018 12:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡΧΩΞΤ-ΒΩΚ