ΧΕΠ 1209/2021 ''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚOY ΥΠΑΛΛΗΛOY ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΑΠΟ 17-11-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ -1η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ''
Θέμα: ΧΕΠ 1209/2021 ''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚOY ΥΠΑΛΛΗΛOY ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ.ΥΠΗΡ. ΑΠΟ 17-11-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ -1η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ''
Ημ/νια: 26/11/2021 12:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Κ6ΩΞΤ-ΟΘΨ

ΧΕΠ 1208/2021 ''ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ(ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ) (άρ.204 παρ.3 Ν.3584/2007) -Β΄ΔΟΣΗ''
Θέμα: ΧΕΠ 1208/2021 ''ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ(ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ) (άρ.204 παρ.3 Ν.3584/2007) -Β΄ΔΟΣΗ''
Ημ/νια: 26/11/2021 12:41:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΖΩΩΞΤ-6ΧΤ

ΧΕΠ 1207/2021''ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021''
Θέμα: ΧΕΠ 1207/2021''ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021''
Ημ/νια: 26/11/2021 12:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ψ92ΨΩΞΤ-ΞΦ2

ΧΕΠ 1206/2021 ''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ. & ΗΛΕΚΤΡ.ΑΠΟ 19-7-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.''
Θέμα: ΧΕΠ 1206/2021 ''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ. & ΗΛΕΚΤΡ.ΑΠΟ 19-7-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ & ΑΠΟ 11-11-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.''
Ημ/νια: 26/11/2021 12:36:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 66ΘΤΩΞΤ-ΗΜΦ

ΧΕΠ 1205/2021''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.ΑΠΟ 15-10-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.''
Θέμα: ΧΕΠ 1205/2021''ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡ.ΑΠΟ 15-10-2021 ΕΩΣ 30-11-2021 ΛΟΓΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ.''
Ημ/νια: 26/11/2021 12:34:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Ψ3ΩΞΤ-2Ι0