Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
Θέμα: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
Ημ/νια: 19/01/2018 15:36:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΜΕΩΞΤ-ΩΚΑ

Eπισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Καρυώτισας
Θέμα: Eπισκευή αντλιοστασίων άρδευσης TK Καρυώτισας
Ημ/νια: 19/01/2018 15:04:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΓ2ΩΞΤ-4Λ0

ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ημ/νια: 19/01/2018 12:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΦΜΩΞΤ-ΞΙ4

ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 19/01/2018 12:28:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΨΒΩΞΤ-Γ9Ζ

ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΕΝΕΤ
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΕΝΕΤ
Ημ/νια: 19/01/2018 12:23:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΜΕΩΞΤ-ΦΓΒ